• Podejrzewasz, że masz problem?


  Sprawdż swoje zachowania w naszych testach!


 • Poszukujesz pomocy?


  W naszej bazie znajdziesz wiele ośrodków
  terapeutycznych!


 • Ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony?


  Sprawdź co możesz zrobić dla siebie i dla niego!

Witamy na stronach Fundacji 24 Godziny

„Fundacja „24 godziny” powstała aby szeroko zająć się problemem uzależnień zarówno chemicznych jak i nie chemicznych coraz częściej występujących w naszej populacji. Chcemy skutecznie wypełnić nisze jaka dotyczy informacji dotyczącej różnego rodzaju uzależnień i pomocy z tym związanej. Dotrzeć do osób, o których zapomniano do tej pory w narodowych plan przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomóc grupie osób które pośrednio zetknęły się z chorobą uzależnień i szukają pomocy aby powrócić do „normalnego życia”. Organizacja i wspieranie punktów kontaktowych dla osób uzależnionych ich rodzin, znajomych, pracodawców i wszystkich którzy czuja się dotknięci problemem ma sprzyjać szybszemu rozpoznaniu uzależnienia i właściwej drogi pomocy.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celami Fundacji są:

1. Organizowanie lecznictwa i opieki w zakresie leczenia uzależnień i innych dziedzin medycyny, a w szczególności leczenia chorób przewlekłych, nowotworowych, zaburzeń oddychania, cukrzycy, kardiologii, zwalczania bólu, geriatrii i opieki długoterminowej.
2. Niesienie wszechstronnej pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych.
3. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działania ograniczające wykluczanie ze społeczności osób niepełnosprawnych ze względu na ich funkcjonowanie w niesprzyjającym dla nich otoczeniu oraz trudną ich sytuację ekonomiczną.
4. Podnoszenie kwalifikacji i promocja naukowa zawodowych kadr medycznych, paramedycznych i pracowników socjalnych.
5. Wspieranie materialne i organizacyjne działalności klinik i innych placówek opieki zdrowotnej zajmujących się uzależnieniami i pomocą psychologiczną, chorobami układu krążenia i innymi dziedzinami medycyny.
6. Współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami medycznymi polegająca na wymianie doświadczeń, szkoleniu, prowadzeniu badań naukowych, organizowaniu lecznictwa i opieki zdrowotnej oraz testowaniu metod leczenia.
7. Upowszechnianie wiedzy medycznej w szczególności dotyczących uzależnień, psychoterapii i innych dziedzin medycyny wśród lekarzy – a także wśród społeczeństwa.
8. Promocja i wspieranie kultury zdrowotnej społeczeństwa oraz wspomaganie działalności kulturalnej i artystycznej propagującej te idee.
9. Pomoc niepełnosprawnym.
10. Propagowanie zapobiegania przemocy w życiu rodziny i społeczeństwa.
11. Promocja i wdrażanie zastosowań telemedycyny w prewnecji zdrowotnej, monitorowaniu pacjentów i w terapii.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie i prowadzenie ośrodków typu hospicja, sanatoria, domy spokojnej starości, ośrodki pomocy niepełnosprawnym, NZOZ-y (przychodnie), placówki szpitalne oraz leczenie domowe i telemedyczne (zdalne),
 2. Działanie na rzecz integracji społeczeństwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych,
 3. Prowadzenie szkoleń i prowadzenie ośrodków szkoleniowych i terapeutyczno-szkoleniowych,
 4. Organizację imprez naukowych, kulturalnych, konferencji, szkoleń, targów i seminariów w kraju i zagranicą,
 5. Inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania integracji  społeczności z osobami niepełnosprawnymi,
 6. Wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem celów i działań Fundacji,
 7. Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych chorobami przewlekłymi i innymi,
 8. Działania na rzecz celów statutowych poprzez partnerstwo publiczne i zaangażowanie wolontariatu,
 9. Dystrybucję sprzętu używanego w medycynie i oprogramowania,
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w Celach Fundacji.